Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożoną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Autopoprawka - jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu - zawiera propozycję nadania nowego brzmienia art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie skrytykowała nowelizację art. 155 kodeksu karnego dokonaną na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zwiększała zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci do wymiaru od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja ta praktycznie uniemożliwiała wymierzenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej stosowania.

Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego będzie wynosił od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co pozwoli na szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności w rozmiarach umożliwiających warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz poprzestanie na karze wolnościowej (może to być grzywna lub kara ograniczenia wolności).


Źródło: CIR | NIL