Resort zdrowia zakończył prace nad projektem ustawy o dekomercjalizacji szpitali. Minister Konstanty Radziwiłł i wiceminister Piotr Warczyński przedstawili zmiany, które zawiera procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Najważniejszą zmianą, która znajduje się w projekcie, jest wykluczenie możliwości przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto SPZOZ.

Projekt zawiera także ograniczenia w zakresie zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada, że podmiot publiczny (czyli jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa) mógłby zbyć udziały albo akcje „swoich” spółek pod warunkiem, że zachowa co najmniej 51% kapitału zakładowego spółki.

Dzięki zachowaniu większościowego pakietu udziałów albo akcji podmioty publiczne utrzymają decydujący wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Jest to niezbędne ze względu na spoczywającą na nich odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz jakość i dostępność świadczeń.

Minister Radziwiłł podkreślił, że istniejące spółki już spółki kapitałowe, w których Skarb Państwa, samorząd oraz uczelnia medyczna posiadają ponad 50% udziałów, będą miały charakter misyjny: „spółka w rękach publicznych ma przede wszystkim myśleć o zadaniach wynikających z konstytucji – zapewnieniu opieki zdrowotnej obywatelom, a nie o wyniku finansowym”. Poinformował, że nie będą tam wypłacane dywidendy. Zapowiedział również, że podmioty publiczne będą mogły tworzyć nowe SPZOZ-y.

Projekt zostanie przekazany do rady ministrów i jeszcze przed wakacjami trafi do Sejmu.


Więcej: legislacja.rcl.gov.pl