Media podają, że w jednym z poznańskich szpitali ma dochodzić do nieprawidłowości takich jak fałszowanie dokumentacji medycznej, kwalifikowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych na podstawie kryteriów pozamedycznych czy odsyłania tzw. trudnych pacjentów. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapytał o sprawę Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

W mediach pojawiły się doniesienia o sytuacji pacjentów Szpitala Centrum Medycznego HCP im. Świętego Jana Pawła II w Poznaniu.

Z artykułu Onet.pl pt. „Tej pani już nie obsługujemy". Szpital psychiatryczny nie przyjął pacjentki, więc poszła skoczyć z mostu", wynika, że może tam dochodzić do licznych nieprawidłowości, w tym m. in. do fałszowania dokumentacji medycznej, kwalifikowania pacjentów do oddziałów szpitalnych w oparciu o kryteria pozamedyczne czy odsyłania tzw. trudnych pacjentów do domu lub innych szpitali.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski poprosił dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Magdalenę Kraszewską o informację, czy zna problem i czy były lub będą podejmowane działania.

O to samo zwrócił się też do Anny Stalmach-Młynarskiej, dyrektorki Departamentu Postępowań Wyjaśniających Rzecznika Praw Pacjenta.

NFZ poinformował Biuro RPO, iż wszczął w szpitalu czynności kontrolne w obszarze funkcjonowania Psychiatrycznej Izby Przyjęć, w tym: organizacji udzielania świadczeń i ich dostępności oraz przyczyny odmów przyjęć pacjentów do szpitala

Również Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie odmowy przyjęcia pacjentki do CZP przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Odpowiedź Magdaleny Kraszewskiej, dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Odpowiadając na pismo w sprawie funkcjonowania Psychiatrycznej Izby Przyjęć w Szpitalu HCP uprzejmie informuję, że tut. Oddział Funduszu od roku 2022 ze szczególną uwagą analizuje informacje o realizacji przez wymieniony Szpital świadczeń o profilu psychiatrycznym, w tym w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć.

Z uwagi na niepokojące sygnały, mogące potencjalnie stanowić o realizacji umowy z NFZ niezgodnie z jej postanowieniami, w tym o naruszaniu podstawowych praw pacjentów, Oddział Funduszu w ramach posiadanych kompetencji, prowadził ze Świadczeniodawcą korespondencję w sprawie organizacji udzielania świadczeń, wzywał o wyjaśnienia w zakresie zabezpieczenia opieki przez lekarzy psychiatrów i przestrzegania praw pacjentów. W ramach wszczętych postępowań wyjaśniających weryfikował również źródłową dokumentację medyczną, przypominał Świadczeniodawcy o obowiązkach i ciążącej na nim odpowiedzialności.

Należy wyjaśnić, że z zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu z dniem 1 czerwca 2019 r. wyłączono prowadzenie kontroli zawartych umów. Zadanie to w całości przejął Departament Kontroli Centrali NFZ w związku wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw , na mocy której postępowania kontrolne od 1 czerwca 2019 r. pozostają wyłączną kompetencją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ostatecznie więc, z uwagi na powtarzające się sygnały o rażąco nieprawidłowym funkcjonowaniu Psychiatrycznej Izby Przyjęć, mogącym mieć realny negatywny wpływ na zdrowie i życie zgłaszających się pacjentów, Prezes Funduszu podjął decyzję o wszczęciu w Szpitalu HCP w dniu 27.05.2024 r. czynności kontrolnych w obszarze funkcjonowania Psychiatrycznej Izby Przyjęć, w tym: organizacji udzielania świadczeń i ich dostępności oraz przyczyny odmów przyjęć pacjentów do szpitala.

Według informacji pozyskanych z Departamentu Kontroli NFZ - termin zakończenia kontroli nr DK.TWK-XV.4840.003.2024 przewidziano na koniec sierpnia br.

W sprawie kontroli Psychiatrycznej Izby Przyjęć w Szpitalu HCP i jej wyników uprzejmie proszę zwrócić się do Pani Eweliny Matogi - Dyrektora Departamentu Kontroli NFZ.

Odpowiedź Damiana Marciniaka, dyrektora Departament ds. Zdrowia Psychicznego Biura RPP:

Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące informacji zamieszczonych na portalu ONET w dniu 24 maja 2024 r. w artykule zatytułowanym „Tej pani już nie obsługujemy". Szpital psychiatryczny nie przyjął pacjentki, więc poszła skoczyć z mostu”, informuję, że wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie opisanej odmowy przyjęcia pacjentki do CZP przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zwrócił się do podmiotu leczniczego z prośbą o informacje w sprawie oraz o przesłanie kserokopii dokumentacji medycznej. W chwili obecnej RzPPSzP oczekuje na odpowiedź CM HCP w Poznaniu.

O przeprowadzonych w sprawie ostatecznych ustaleniach zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem, po zakończeniu sprawy.

Źródło: Biuro RPO