10 czerwca Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

W zarządzeniu zmieniono m.in.:

- dodano zapis poszerzający zakres zadań realizowanych przez koordynatorów polegających na zachęcaniu i wspieraniu pacjentów w uzyskaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP);

- przedłużono okres na jaki zawierane są umowy z realizatorami projektu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2021 r.;

- wprowadzono nowe wzory oświadczeń świadczeniobiorców wymaganych do udzielenia świadczeń dostępnych w programie pilotażowym

- w ramach grantu technologicznego umożliwiono realizatorom pilotażu otrzymanie środków finansowych na uruchomienie usług integracyjnych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;

- doprecyzowano zapisy dotyczące terminu zwrotu niewykorzystanych środków z grantu technologicznego;

- wprowadzono okresowe kontrole poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu pilotażowego w poszczególnych umowach. Wyniki tych kontroli będą stanowiły podstawę do dokonani zmian w umowach na realizację programu pilotażowego;

Zobacz zarządzenie