Magazyn Nature donosi, że komórki mięśnia sercowego (kardiomiocyty) uzyskane z komórek macierzystych jednego makaka mogą być stosowane do regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego innego makaka. Przeszczepione komórki integrują się elektrofizjologicznie z kardiomiocytami gospodarza i poprawiają zdolność uszkodzonego serca do skurczu, bez oznak odrzucenia przez układ odpornościowy biorcy. Jednak technika ta prowadzi również do wzrostu częstości występowania zaburzeń rytmu serca.

Kardiomiocyty pochodzące z wyindukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (IPSC-CMS) wykazują obiecujące możliwości transplantacji i naprawy uszkodzonego mięśnia sercowego. Chociaż IPSC-CMS pochodzące z komórek własnych pacjenta mają znaczącą przewagę nad komórkami macierzystymi dawcy ze względu na zgodność immunologiczną z układem odpornościowym pacjenta, są również związane z niepewnym funkcjonowaniem i możliwością ponownego uszkodzenia. Tworzenie IPSC-CMS od dawcy i przeszczepianie ich chorym biorcom stanowi potencjalne rozwiązanie tych problemów, ale może prowadzić do nieadekwatnej odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom dawcy i w konsekwencji do odrzucenia.

Aby przezwyciężyć ten problem, dr Yuji Shiba i jego zespół dobierali dawców i biorców tak, aby kluczowe białka na powierzchni komórek wykorzystywanych przez system odpornościowy były immunologicznie dopasowane między sobą. Wygenerowali IPSC-CMS z komórek skóry makaka dawcy i przeszczepiali je do mięśnia sercowego pięciu biorców, którzy doznali indukowanego zawału serca. Autorzy podają, że dzięki łagodnemu leczeniu immunosupresyjnemu przeszczepione IPSC-CMS mogą przetrwać przez 12 tygodni całkowicie integrując się z kardiomiocytami gospodarza i poprawiając funkcję skurczową serca.

Autorzy jednak donoszą, że leczenie prowadzi również do zwiększenia częstości występowania zaburzeń rytmu serca, obserwowanych w poprzednim badaniu z wykorzystaniem kardiomiocytów pochodzących z embrionalnych komórek macierzystych przeszczepionych do mięśnia sercowego ssaków naczelnych. Wyniki pokazują, że transplantacja z użyciem immunologicznie dopasowanych IPSC-CMS może zapewnić długoterminową przeżywalność przeszczepu w mięśniach sercowych naczelnych uszkodzonych po zawale. Przed zastosowaniem tej metody u ludzi potrzebne są dalsze badania dotyczące indukowanej przeszczepem arytmii.

Źródło: medicalnewstoday.com