Województwa pomorskie, śląskie i wielkopolskie znalazły się na podium Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia 2018 przygotowanego już po raz 4. przez PwC oraz zespół Dane-i-Analizy.pl. Pod uwagę były brane szczegółowe wskaźniki w trzech obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej.

„Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2018”, przygotowany przez PwC oraz dane-i-analizy.pl, jest kompleksową analizą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach w Polsce. Ocena opiera się na 41 wskaźnikach ujętych w 3 kluczowe obszary: poprawa stanu zdrowia mieszkańców (50% wagi oceny), efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej (po 25% wagi).

W ocenie sumarycznej, która uwzględnia wszystkie 3 obszary i przypisane do nich wagi, pierwsze trzy miejsca zestawienia zajmują województwa pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Najgorzej w tym ujęciu radzą sobie z kolei województwa opolskie, łódzkie i podkarpackie.

- W obszarze efektywności ekonomicznej zaobserwowaliśmy stabilizację, a nawet wyhamowanie pogarszania się sytuacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale jednocześnie został zatrzymany pozytywny trend spadku liczby łóżek szpitalnych. Z kolei w obszarze jakości konsumenckiej zwraca uwagę poprawiająca się ocena pacjentów w zakresie dostępności do lekarzy i badań diagnostycznych, jak również niewielki spadek liczby osób zarejestrowanych na listach oczekujących do lekarzy specjalistów - powiedział Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Autorzy raportu zwracają dodatkowo uwagę na niepokojące zmiany w obszarze „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców”, będącym nadrzędnym celem każdego systemu ochrony zdrowia.

- Obserwując szczegółowe wskaźniki można dostrzec negatywne zjawiska dotyczące profilaktyki chorób, takie jak np. spadek uczestnictwa pacjentek w profilaktycznych programach zdrowotnych realizowanych w ramach wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, oraz spadek poziomu zaszczepienia dzieci - powiedział - powiedział Bernard Waśko, dyrektor medyczny w zespole ds. rynku ochrony zdrowia w PwC.

Obszar: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

Poprawa stanu zdrowia to niekwestionowany priorytet działania systemu. Istotą tego celu jest zdefiniowanie, które mierniki stanu zdrowia populacji uznajemy za szczególnie istotne, oraz w jakim stopniu organizacja i funkcjonowanie sytemu ochrony zdrowia może na nie oddziaływać. Grupy wskaźników szczegółowych w tym obszarze obejmują: prewencję chorób, zapobieganie niepełnosprawności, zapobieganie zaostrzeniom i zapobieganie zgonom.

Najlepszy wynik według podsumowania punktacji wskaźników w tym obszarze osiągnięto w województwach pomorskim, wielkopolskim i śląskim. Na końcu listy znalazły się województwa opolskie, łódzkie i lubuskie.

Obszar: Efektywna gospodarka finansowa

Efektywna gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ujęta w analizie PwC w czterech wymiarach: efektywność alokacyjna, efektywność ekonomiczna terapii, stan finansów placówek medycznych oraz zarządzanie infrastrukturą.

W obszarze efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Na końcu zestawienia znalazły się województwa opolskie, podkarpackie i lubelskie.

Obszar: jakość konsumencka opieki zdrowotnej

Ocena jakości konsumenckiej opieki zdrowotnej została dokonana w oparciu o następujące wskaźniki: ochrona finansowa pacjentów, czas oczekiwania na świadczenia, dostępność geograficzna, satysfakcja pacjenta i system jakości.

W tym obszarze na szczycie zestawienia znalazły się województwa podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie. Z kolei na ostatnich miejscach rankingu uplasowały się podlaskie, opolskie i łódzkie.


Pełen raport tutaj