Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?



Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-09-28 01:54:01

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla wybranego leku.
Polpix SR
Rxtabl. o przedł. uwalnianiuRopinirole4 mg28 szt.100%75,0930%(1)41,22S(2)bezpł.
Wszystkie opcje
Rxtabl. o przedł. uwalnianiuRopinirole8 mg28 szt.100%145,5630%(1)77,81
Rxtabl. o przedł. uwalnianiuRopinirole2 mg28 szt.100%38,8230%(1)21,89
  1) Choroba i zespół Parkinsona
  2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.  
WskazaniaLeczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami: leczenie początkowe w monoterapii w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy; leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje działania terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).DawkowanieDorośli. Zalecane jest indywidualne dobieranie dawki zależnie od skuteczności i tolerancji leku. Rozpoczynanie leczenia. Dawka początkowa ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu wynosi 2 mg raz/dobę przez pierwszy tydz. leczenia; dawkę należy zwiększyć do 4 mg raz/dobę począwszy od 2. tyg. leczenia. Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu raz/dobę. Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie od dawki 2 mg ropinirolu w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu raz/dobę, u których wystąpiły działania niepożądane, których nie są w stanie znieść, mogą odnieść korzyść ze zmiany terapii na leczenie ropinirolem w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) w mniejszej dawce dobowej, podzielonej na trzy równe dawki. Schemat leczenia. Pacjenci powinni otrzymywać najniższą dawkę ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu zapewniającą opanowanie objawów. Jeżeli podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu raz/dobę nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów lub nie jest ona utrzymywana, dawka dobowa może być zwiększana o 2 mg w odstępach tyg. lub dłuższych, aż do uzyskania dawki 8 mg ropinirolu w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu raz/dobę. Jeżeli podczas stosowania dawki 8 mg ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu raz/dobę nadal nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów lub nie jest ona utrzymywana, dawka dobowa może być zwiększana o 2-4 mg w odstępach 2-tyg. lub dłuższych. Maks. dawka dobowa ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu wynosi 24 mg. Zaleca się przepisywanie pacjentom jak najmniejszej liczby tabl. o przedł. uwalnianiu zawierających ropinirol, która jest niezbędna do osiągnięcia zaleconej dawki poprzez zastosowanie największych dostępnych mocy ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu. W przypadku stosowania produktu tabl. o przedł. uwalnianiu w leczeniu skojarzonym z lewodopą, może zaistnieć możliwość stopniowego zmniejszenia dawki lewodopy, w zależności od reakcji na leczenie. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy zmniejszono stopniowo o ok. 30% u pacjentów stosujących jednocześnie ropinirol w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, stosujących produkt tabl. o przedł. uwalnianiu w skojarzeniu z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki produktu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy. W przypadku zamiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, należy przed wprowadzeniem ropinirolu zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących odstawiania danego leku. Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie podawanej w ciągu doby dawki leku przez okres tyg. Zmiana leczenia ropinirolem w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) na terapię produktem tabl. o przedł. uwalnianiu. Zmiany leczenia ropinirolem w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) na terapię produktem tabl. o przedł. uwalnianiu można dokonać z dnia na dzień. Dawka produktu tabl. o przedł. uwalnianiu powinna zostać ustalona na podstawie całkowitej dobowej dawki ropinirolu w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) stosowanej przez pacjenta. Zalecane dawki przy zmianie terapii z leczenia ropinirolem w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) na leczenie ropinirolem w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu są zamieszczone poniżej. Jeśli pacjent zażywa inną dobową dawkę ropinirolu w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) niż zwykle stosowane dawki zamieszczone w ChPL, dawka ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu powinna być zmieniona na najbliższą odpowiadającą jej wartość. Całkowita dawka dobowa ropinirolu (mg) i odpowiadająca jej całkowita dawka dobowa (mg) produktu leczniczego: 0,75-2,25:2; 3-4,5:4; 6:6; 7,5-9:8; 12:12; 15-18:16; 21:20; 24:24. Po zmianie leczenia na terapię produktem tabl. o przedł. uwalnianiu, dawka może być dostosowana, w zależności od reakcji na leczenie. Pominięcie dawki lub przerwanie leczenia. Jeżeli leczenie zostało przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia przez dostosowanie dawki ropinirolu w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia ropinirolem, należy to zrobić stopniowo, zmniejszając dawkę dobową w ciągu jednego tyg. U pacjentów z chorobą Parkinsona oraz łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (ClCr 30-50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawki leku w tej grupie pacjentów. Badania nad zastosowaniem ropinirolu u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (pacjenci hemodializowani) wykazały, że u tych pacjentów wymagane jest następujące dostosowanie dawkowania: dawka początkowa produktu powinna wynosić 2 mg raz/dobę. Dalsze zwiększanie dawki powinno zależeć od skuteczności i tolerancji. Zalecana maks. dawka u pacjentów regularnie hemodializowanych wynosi 18 mg/dobę. Dawki uzupełniające po hemodializie nie są wymagane. Stosowanie ropinirolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ClCr <30 ml/min) nie poddawanych regularnym hemodializom nie było badane. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania ropinirolu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Podawanie ropinirolu tym pacjentom nie jest zalecane. U pacjentów w wieku 65 lat i powyżej klirens ropinirolu jest zmniejszony o ok. 15%. Chociaż dostosowanie dawki nie jest wymagane, dawkę ropinirolu należy w sposób indywidualny stopniowo zwiększać, uważnie obserwując tolerancję leku, aż do uzyskania optymalnej reakcji klinicznej. U pacjentów w wieku 75 lat i powyżej można rozważyć wolniejsze zwiększanie i dostosowanie dawki w czasie rozpoczynania leczenia. Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania produktu tabl. o przedł. uwalnianiu u dzieci w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.UwagiPodanie doustne. Tabletki o przedł. uwalnianiu należy przyjmować raz/dobę, o podobnej porze każdego dnia. Tabl. należy połykać w całości, nie można ich żuć, rozkruszać ani przełamywać. Tabl. można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. W niektórych przypadkach posiłki o wysokiej zawartości tłuszczu mogą podwajać wartości AUC oraz Cmax.PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) u pacjentów, którzy nie są poddawani regularnym hemodializom. Zaburzenia czynności wątroby.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożnościStosowanie ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z występowaniem senności i przypadków nagłego napadu snu. Wystąpienie nagłego napadu snu w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych, było zgłaszane. Pacjenci muszą być poinformowani o powyższych objawach i należy doradzić im zachowanie ostrożności podczas kierowania pojazdami lub podczas obsługi maszyn w trakcie leczenia ropinirolem. Pacjenci, u których wystąpiła senność i/lub nagły napad snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami lub obsługi maszyn. Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii. U pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie z niewydolnością naczyń wieńcowych) zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia, w związku z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia. Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami psychotycznymi lub z takimi zaburzeniami w wywiadzie należy leczyć agonistami dopaminy, tylko wtedy, jeśli potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem. Tabl. produktu uwalniają substancję czynną w ciągu 24 h. Jeśli występuje szybkie przemieszczanie się treści pokarmowej, istnieje ryzyko niepełnego uwalniania substancji czynnej, a pozostałości substancji czynnej mogą pozostać w stolcu. Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się. W takich przypadkach zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki lub stopniowe odstawienie leku. Zaburzenia kontroli impulsów były zgłaszane zazwyczaj w przypadku stosowania wysokich dawek i ustępowały zwykle po ich zmniejszeniu lub przerwaniu leczenia. W niektórych przypadkach występowały czynniki ryzyka takie jak zachowania kompulsywne w wywiadzie. Notowano objawy wskazujące na złośliwy zespół neuroleptyczny, w przypadku nagłego przerwania leczenia dopaminergicznego. Dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawkowania. Aby przerwać leczenie u pacjentów z chorobą Parkinsona, należy stopniowo zmniejszać dawkę ropinirolu. Podczas stopniowego zmniejszania dawki lub przerywania leczenia agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, mogą wystąpić pozamotoryczne działania niepożądane. Objawy obejmują apatię, niepokój, depresję, zmęczenie, pocenie się i ból, który może być silny. Należy o tym poinformować pacjentów przed rozpoczęciem stopniowego zmniejszania dawki agonisty dopaminy, a następnie regularnie ich kontrolować. Jeśli objawy będą się utrzymywać, konieczne może być tymczasowe zwiększenie dawki ropinirolu. Omamy są znanymi działaniami niepożądanymi, występującymi podczas leczenia agonistami dopaminy i lewodopą. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia omamów. Dawka 2 mg. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dawka 4 mg. Produkt leczniczy zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabl. o przedł. uwalnianiu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Ropinirol może wywierać bardzo duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i/lub nagłe napady snu muszą być poinf. o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie nawracające napady snu i senność nie ustąpią.InterakcjeNie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, powodujących konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków. Neuroleptyki oraz inni ośrodkowo działający antagoniści dopaminy, m.in. sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność działania ropinirolu i dlatego należy unikać stosowania tych produktów leczniczych jednocześnie z ropinirolem. U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentów, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże, jeżeli HZT jest przerywana lub rozpoczynana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej. Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. Badanie farmakokinetyczne (stosowano ropinirol w postaci tabl. powl. o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 2 mg 3x/dobę) przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona wykazały, że cyprofloksacyna zwiększa wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, co wpływa na ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego u pacjentów leczonych ropinirolem może być konieczne dostosowanie jego dawki, w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2 np. cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy. Badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (stosowano ropinirol w postaci tabl. powl. o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 2 mg 3x/dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP1A2, przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona, nie wykazały zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu jak i teofiliny. Palenie tytoniu wpływa pobudzająco na metabolizm za pośrednictwem CYP1A2, jeżeli pacjent zaprzestaje palenia tytoniu lub rozpoczyna je w trakcie leczenia ropinirolem, może zaistnieć konieczność dostosowania dawki. Ciąża i laktacjaBrak jest wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, zaleca się nie stosować ropinirolu w czasie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Wykazano, że pochodne ropinirolu przenikają do mleka szczurów w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy ropinirol i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację. Brak jest dostępnych danych dotyczących wpływu ropinirolu na płodność u ludzi. W badaniach płodności u samic szczurów zaobserwowano wpływ na implantację, nie zaobserwowano wpływu na płodność u samców.Działania niepożądaneDziałania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych, w których zastosowano ropinirol w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu choroby Parkinsona, w dawkach do 24 mg/dobę.Działania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych, w których zastosowano ropinirol w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu choroby Parkinsona, w dawkach do 24 mg/dobę. Monoterapia. Zaburzenia psychiczne: (często) omamy. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, omdlenie; (często) zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego). Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności; (często) zaparcia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) obrzęki obwodowe. Terapia skojarzona. Zaburzenia psychiczne: (często) omamy. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) dyskineza; u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, w trakcie początkowego zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy; (często) senność, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego). Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, zaparcia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) obrzęki obwodowe. Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi, następujące zdarzenia stwierdzono w trakcie badań klinicznych, w których zastosowano ropinirol w postaci tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu) w leczeniu choroby Parkinsona (w dawkach do 24 mg/dobę) i/lub na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Monoterapia. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd). Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) omdlenie; (niezbyt często) napady snu, wzmożone uczucie senności w ciągu dnia; stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często niepohamowaną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu.Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie jest rzadko ciężkie. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) wymioty, zgaga, ból brzucha. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) obrzęk nóg. Terapia skojarzona. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd). Zaburzenia psychiczne: (często) splątanie; (niezbyt często) reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność; (niezbyt często) nagłe napady snu, wzmożone uczucie senności w ciągu dnia; stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często niepohamowaną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie jest rzadko ciężkie. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności; (często) zgaga. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) obrzęk nóg. U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się. PrzedawkowanieObjawy przedawkowania ropinirolu związane są z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te mogą być złagodzone poprzez odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy takimi jak neuroleptyki lub metoklopramid.DziałanieChoroba Parkinsona charakteryzuje się znacznym niedoborem dopaminy w istocie czarnej prążkowia. Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który łagodzi ten niedobór poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w prążkowiu. Ropinirol działając na podwzgórze i przysadkę mózgową hamuje wydzielanie prolaktyny.Skład1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg, 4 mg lub 8 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).
Wpisz nazwę leku

Szukaj w środku nazwy

W poniedziałek potwierdzono 1 306 nowych...
11:37 28 WRZ 20200

W poniedziałek potwierdzono 1 306 nowych...

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1 306 osób wobec piątkowego rekordu 1 587 - podało w poniedziałek Ministerstwa Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 15 kolejnych...

Pinkas: epidemia ma charakter rozproszony,...
10:20 28 WRZ 20200

Pinkas: epidemia ma charakter rozproszony,...

Epidemia obecnie ma charakter rozproszony, a na zwiększenie zakażeń ma wpływ to, że Polacy zaczęli socjalizować się - mówił w niedzielę w Radiu Zet Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas....

08:13 28 WRZ 20200

Opole: Pionierski zabieg kardiologiczny w USK

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jako pierwsi w kraju i prawdopodobnie na świecie przeprowadzili zabieg angioplastyki lewej tętnicy wieńcowej u 73 letniego pacjenta bez...

W niedzielę potwierdzono 1350 nowych przypadków...
11:20 27 WRZ 20200

W niedzielę potwierdzono 1350 nowych przypadków...

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1350 osób. To o 187 przypadków mniej niż wyniósł piątkowy rekord - wynika z niedzielnej statystyki Ministerstwa Zdrowia. Z powodu...

11:13 26 WRZ 20200

W sobotę potwierdzono 1584 nowe przypadki...

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. To o 3 mniej niż wyniósł piątkowy rekord lat. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 32 osoby, to najwięcej od 18 lipca, gdy...

10:30 26 WRZ 20200

Wiceminister zdrowia: 311 zmarłych na COVID-19 nie...

Większość chorych na COVID-19 przechodzi chorobę łagodnie, niemniej 311 osób z 2392 zmarłych nie miało chorób współistniejących – poinformował PAP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Ponad 90 proc....

13:45 25 WRZ 20200

Asystenci zdrowienia - pomost między pacjentem w...

"Asystent zdrowienia jest częścią oferty, jaką reformowana psychiatria oferuje człowiekowi w kryzysie psychicznym, zwłaszcza tym głębokim. Jest dopełnieniem oferty terapeutycznej, przełamaniem barier...

11:25 25 WRZ 20200

W piątek potwierdzono 1587 nowych przypadków...

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1587 osób – to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 23 osoby – podało w piątek...

Komentarze

[ z 0]

Zdjęcie
Ostrzeżenia specjalne
LaktacjaLek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz BProdukt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19
Tel.: 58 563-16-00
http://www.polpharma.pl

Świadectwa rejestracji

Polpix SR  4 mg -  20284
Polpix SR  2 mg -  20283
wydane przez: Rejestr MZ