W Gastroenterology, czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, opublikowane zostały nowe wytyczne przygotowywania jelita grubego do kolonoskopii diagnostycznej.

Jeżeli przygotowanie jest niewystarczające by wykryć polip większy niż 5 mm, wtedy należy przełożyć badanie lub podjąć próbę oczyszczenia jelita w czasie kolonoskopii.

Jeśli wykonano badanie dochodząc do kątnicy i oceniono przygotowanie pacjenta jako niewystarczające, wtedy kolonoskopię należy powtórzyć w ciągu roku, stosując bardziej intensywne przygotowanie.

Preferowane jest przygotowanie dwoma podzielonymi dawkami środka przeczyszczającego. Dopuszczalne jest przygotowanie jedną dawką środka przeczyszczającego, jeśli badanie odbywa się po południu.

Jeśli stosowane jest przeczyszczanie w dwóch fazach, wtedy druga z nich powinna zacząć się od 4 do 6 godzin i skończyć 2 godziny przed kolonoskopią.

W trakcie przygotowywania do badania należy stosować dietę ubogoresztkową lub płynną. Ostatni posiłek można przyjąć wieczorem przed dniem wykonywania zabiegu diagnostycznego.

Pacjentom należy dostarczyć informacji o przygotowaniu do badania w formie ustnej i pisemnej. Należy przy tym podkreślać znaczenie przestrzegania zaleceń lekarskich, a także zadbać o wsparcie ze strony personelu pomocniczego.

Należy regularnie przeprowadzać ocenę odsetka pacjentów prawidłowo przygotowanych do badania przez każdego z lekarzy. Odsetek ten nie powinien być mniejszy niż 85%.

Wybierając sposób przygotowania do kolonoskopii należy wziąć pod uwagę współwystępujące u pacjenta schorzenia i skuteczność ewentualnych wcześniejszych przygotowań do kolonoskopii.

Podane w podzielonych dawkach 4 litry roztworu glikolu polietylenowego jest wystarczające dla dobrego przygotowania pacjenta do badania. Mniejsza ilość roztworu może być stosowana u osób zdrowych bez zaparcia.

Nie zaleca się stosowania dodatkowych środków, które miałyby poprawić przygotowanie do kolonoskopii, takich jak: bisakodyl, symetykon, prokinetyki, oliwa i probiotyki.

Przygotowanie przez podanie roztworu przeczyszczającego w dwóch dawkach jest związane z bardziej pozytywnym nastawieniem pacjentów do kolejnej kolonoskopii niż w przypadku przygotowania przez podanie jednej dawki wieczorem przed dniem zabiegu. Podobnie jest w przypadku podawania mniejszych objętości roztworu.

U dzieci do 12 roku życia i osób starszych należy unikać roztworu fosforanu sodu. Dotyczy to także starszych dzieci, u których środek ten może spowodować powikłania, takich jak pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit. Słabe zalecenie w tej sprawie dotyczy także nie stosowania fosforanu sodu u dorosłych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Należy rozważyć dodatkowe możliwości przeczyszczania jelita u pacjentów z czynnikami ryzyka niewystarczającego przygotowania do kolonoskopii, takimi jak: cukrzyca, zaparcia, stosowanie opioidów i uszkodzenie rdzenia kręgowego. Po zabiegach bariatrycznych środki przeczyszczające należy podawać w mniejszych objętościach lub przez dłuższy czas. Kobiety ciężarne powinny być przygotowywane do sigmoidoskopii poprzez wlewy oczyszczające z wody kranowej.

W przypadku oznak niedostatecznego przygotowania w dniu kolonoskopii można zalecić wlewy doodbytnicze z dużej objętości płynów. Wybudzenie z sedacji propofolem i kontynuowanie przeczyszczania, by później dokończyć zabieg, także jest dopuszczalne.

Źródło: www.termedia.pl