Ministerstwo Zdrowia negatywnie odpowiedziało na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej o wprowadzenie przepisów ułatwiających lekarzom uzyskanie tytułu specjalisty w nowych dziedzinach pediatrycznych bez konieczności zdawania PES.

Na początku roku Minister Zdrowia rozporządzeniem wprowadził nowe specjalizacje pediatryczne w dziedzinach chorób płuc dzieci, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej oraz nefrologii dziecięcej.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz 2 kwietnia zwrócił się w związku z tym do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, aby umożliwić automatyczne uzyskanie ww. specjalizacji lekarzom pediatrom będącym jednocześnie specjalistami w dziedzinie chorób płuc, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii lub nefrologii.

Prezes NRL uzasadniając swoją prośbę poinformował, iż w ocenie samorządu lekarskiego lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dwóch dziedzinach, których program de facto obejmuje umiejętności oraz wiedzę niezbędną w jednej z nowych pediatrycznych dziedzin specjalizacji, powinien mieć możliwość uzyskania tytułu specjalisty w tej nowej dziedzinie, bez konieczności odbywania choćby skróconej specjalizacji oraz składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

10 kwietnia br. do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź, w której Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ informuje, iż przewidziany jest wyjątkowy tryb dopuszczenia lekarza do PES w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym system szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem, że dotyczy to uzasadnionego przypadku oraz wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy równoważny z realizacją programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Departamentu Jolanta Orłowska-Heitzman wskazała, że zgłoszona przez Prezesa NRL propozycja „automatycznego” uznawania dorobku lekarzom posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz odpowiedniej nowej dziedzinie medycyny, a także zwolnienie z obowiązku zdania z wynikiem pozytywnym PES, nie daje gwarancji, że lekarze, którzy w ten sposób uzyskaliby tytuł specjalisty, będą reprezentować odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

- Samo posiadanie określonych specjalizacji, niejednokrotnie uzyskanych wiele lat temu, bez jednoczesnego sprawdzenia, jakim dorobkiem zawodowym i naukowym dysponuje dany lekarz, a także bez dokonania weryfikacji ww. wiedzy i umiejętności podczas PES, nie może stanowić podstawy do nadania lekarzowi kolejnego tytułu specjalisty - zaznaczyła dyrektor Departamentu.

Więcej: nil.org.pl