Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 listopada 2021 r. (nr 60), w porównaniu do obwieszczenia 59 zawiera następujące zmiany:

1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 57 produktów bądź nowych wskazań.

2. Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2 926,37 zł).

3. Dla 15 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,88 zł do 1 134,00 zł).

4. Dla 324 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).

5. Dla 176 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 29,31 zł).

6. Dla 382 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 26,21 zł).

7. Dla 49 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,02 zł do 29,31 zł).

8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 50 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych i chemioterapii

Venclyxto, wenetoklaks

 • Umożliwienie terapii wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem szerszej populacji chorych na przewlekła białaczkę limfocytową (Choroba rzadka)

Venclyxto, wenetoklaks

 • Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w I linii wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem (Choroba rzadka)

Libtayo, cemiplimab

 • Nowa populacja chorych w terapii leczenia nowotworów skóry obok czerniaka, raka podstawnokomórkowego oraz raka z komórek Merkla (Choroba rzadka)

Nowe wskazania nieonkologiczne

ReFacto AF, moroktokog alfa

 • Pierwotna i wtórna profilaktyka krwawień u dzieci chorych na hemofilię A (Choroba rzadka)

Quinsair, lewofloksacyna

 • Nowy antybiotyk (lewofloksacyna) dostępny dla pacjentów z mukowiscydozą – III linia leczenia (nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej lub tobramycyny wziewnej) (Choroba rzadka)

Ilumetri, tyldrakizumab

 • Pierwszy z grupy inhibitorów interleukiny dostępny dla pacjentów z umiarkowaną postacią choroby

Beovu, brolicizumab

 • Objęcie refundacją w programie kolejnej substancji czynnej z grupy leków anty-VEGF, tj. brolucizumabu

Revolade, eltrombopag

 • Przeciwwskazania do wykonania splenektomii w ocenie lokalnego zespołu ekspertów obejmującego hematologa, chirurga i anestezjologa w ośrodku prowadzącym leczenie (Choroba rzadka)

Firdapse, amifampridyna

 • Terapia dorosłych pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona (LEMS), u których przeprowadzono komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie. (Choroba ultrarzadka)

Dupixent, dupilumab

 • Leczenie pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry w wieku powyżej 18. roku życia

Jinarc, tolwaptan

 • Spowolnienie powstawania torbieli i progresji upośledzenia czynności nerek w autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek u dorosłych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 2. lub 3. w momencie rozpoczęcia leczenia, którzy wykazują szybki postęp choroby (Choroba rzadka)

Revolade, eltrombopag

 • Terapia dorosłych pacjentów z rozpoznaną nabytą ciężką niedokrwistością aplastyczną (Choroba rzadka)

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii

B.65. LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0)

 • W części VI doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do leczenia blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Philadelphia u dzieci.
 • W części III i IV zmiana warunków monitorowania leczenia blinatumumabem.

Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej

Fluenz Tetra, Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa)

 • Zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonego 60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia

VaxigripTetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

 • Czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce

Cervarix, Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18]) (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana)

 • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Reagila, kariprazyna,

 • Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia