Stwierdzenia dotyczące wygaśnięcia kandydatury prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej w wyborach na stanowisko rektora WUM są przedwczesne - oświadczyła Uczelniana Komisja Wyborcza. Podkreśliła, że jest jedynym organem uprawnionym do przeprowadzania wyborów i nadzorowania prawidłowości ich przebiegu.

"W związku z otrzymaną w dniu 19 kwietnia 2024 r. informacją o nałożeniu przez JM Rektora kary dyscyplinarnej upomnienia na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, UKW stwierdza, że nie jest władna ocenić zasadności i prawidłowości trybu jej zastosowania przez JM Rektora, gdyż może to uczynić jedynie sąd powszechny" - czytamy w przesłanym we wtorek PAP stanowisku Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komisja zastrzegła, że jest "jedynym organem uprawnionym do oceny wpływu nałożenia tej kary na możliwość dalszego kandydowania prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej" na funkcję rektora uczelni.

"UKW prowadzi aktualnie analizę tej kwestii, a więc wszelkie stwierdzenia dotyczące wygaśnięcia ww. kandydatury są przedwczesne i nie pochodzą od uprawnionego do tego organu" - podkreślono.

W związku z otrzymaną w poniedziałek prośbą Ministra Zdrowia o przesunięcie terminu wyborów do czasu uzyskania wyjaśnień od rektora uczelni, UKW postanowiła przychylić się do niej, w związku z czym wybory nie odbywają się we wtorek 23 kwietnia.

Komisja potwierdziła również, że obecny rektor prof. Zbigniew Gaciong złożył oświadczenie o rezygnacji z kandydowania.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o podjęciu działań, "których celem jest zweryfikowanie stanu prawnego dot. wyborów na stanowisko rektora WUM" - podano na stronie internetowej uczelni; do czasu zakończenia tych czynności procedury wyborcze zostały wstrzymane. Minister Zdrowia zwrócił się do rektora WUM z prośbą o przedłożenie wyjaśnień dotyczących procedury wyboru rektora. Resort zdrowia zapewnił, że minister zakończy postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od rektora WUM informacji, wyjaśnień i dokumentacji.

O stanowisko rektora WUM ubiegało się dwoje kandydatów - dotychczasowy rektor uczelni prof. Zbigniew Gaciong oraz prorektorka ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

W piątek rektor WUM poinformował, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną w związku z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego". "W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego" - napisał rektor w oświadczeniu.

Podkreślił wtedy, że w WUM niedopuszczalne są "jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu". Poinformował również, że tym samym jego kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM.

W odpowiedzi na to oświadczenie prof. Cudnoch-Jędrzejewska napisała, że nie utraciła prawa ubiegania się o funkcję rektora. Podkreśliła, że kara dyscyplinarna mogłaby się stać podstawą do pozbawienia jej prawa kandydowania dopiero po uprawomocnieniu się - "co do chwili obecnej nie nastąpiło". "(...) Mam prawo odwołania się od bezprawnie nałożonej kary upomnienia do sądu powszechnego, co uczynię" - zapowiedziała. Poinformowała też, że przed nałożeniem kary nie została poproszona o wyjaśnienia ani wysłuchana przez rektora.

W poniedziałek rektor WUM wydał kolejne oświadczenie, w którym napisał: "Upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego".

Zaznaczył, że "kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych", a "Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z prawa do złożenia wyjaśnień". Dodał, że "kara jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje szereg skutków z mocy prawa. Z chwilą nałożenia kary Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła możliwość ubiegania się o stanowisko rektora".(PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl