W przeglądowym artykule opublikowanym w dniu 20 czerwca w czasopiśmie "Neuroimmunology and Neuroinflammation" prowadzonej przez Guo Jun ze szpitala Tangdu na Czwartym Wojskowym Uniwersytetecie Medycznym w Shaanxi w Chinach, omówiono bieżące i nowo pojawiające się możliwości terapeutyczne w leczeniu zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych (inaczej zwanym zespołem Devica).

Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (NMO) jest ustępująco-nawracającą zapalną chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, która charakteryzuje się nawracającymi zapaleniami nerwu wzrokowego. To zapalenie nerwu wzrokowego, czyli wiązki włókien nerwowych, które przekazują informacje wizualne z oczu do mózgu, może powodować ból i chwilową utratę wzroku. Zapalenie nerwu wzrokowego jest silnie związane ze stwardnieniem rozsianym (multiple sclerosis-MS), choroby, w której system autoimmunologiczny atakuje substancję tłuszczową, która otacza włókna nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym, a która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania OUN. Jednakże, zapalenie nerwu wzrokowego związane z NMO jest bardziej dotkliwe, niż to związane ze stwardnieniem rozsianym.

Wcześniejsze badania omówione przez autorów tego badania, wskazywały na to, że jest to choroba autoimmunologiczna z wysokimi poziomami autoprzeciwciał skierowanych przeciw akwaporynie 4 (AQP4), które w NMO doprowadziły do postępu w naszym zrozumieniu tej choroby. Astrocyty są szeroko rozpowszechnionymi komórkami, będącymi wsparciem dla mózgu i pomagającymi regulować sygnalizację neuronalną. Mają one wysoką ekspresję białka AQP4, które kontroluje przepływ wody w komórkach. Przechodzenie przeciwciał przez barierę krew-mózg i wiązanie się z AQP4 na astrocytach, tworzy kompleks AQP4-IgG, który aktywuje szlak zapalny, co z kolei powoduje uszkodzenie komórek astrocytów, nasilenie stanu zapalnego i w końcu demielinizację. Ze względu na postęp w naszym rozumieniu NMO, kryteria diagnostyczne tej choroby stały się niezależne od stwardnienia rozsianego. AQP4-IgG jest serologicznym biomarkerem NMO i dlatego pozwala odróżnić tę chorobę od innych chorób demielinizacyjnych, co ostatecznie doprowadziło do powstania terminu NMOSD- spektrum zaburzeń związanych z zapaleniem rdzenia i nerwów wzrokowych.

Obecne terapie w NMO są podzielone na dwa etapy: postępowanie w ostrych atakach choroby i zapobieganie nawrotom w przyszłości. Najbardziej typową drogą leczenia ostrych napadów NMO jest podawanie metyloprednizolonu, glikokortykosteroidu z silnym efektem przeciwzapalnym i immunosupresyjnym. Aby zapobiec przyszłym atakom dr Guo i jego grupa naukowców popiera zalecenia dotyczące postępowania immunosupresyjnego długoterminowo, natychmiast po pierwszym ataku NMO. Na przykład azatiopryna, mykofenolan mofetilu są powszechnie stosowanymi immunosupresantami, które tłumią zarówno rolę komórek T, jak i B. Inne czynniki omówione w badaniu obejmują mitoksantron i metotreksat, które powodują zmniejszenie stanu zapalnego związanego z NMO poprzez hamowanie specyficznej maszynerii wymaganej przez komórki zapalne do proliferacji. Innym czynnikiem, który okazał się obiecujący jest rytuksymab. Obecnie, w badaniach eksperymentalnych rytuksymab jest chimerowym myszo-ludzkim przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20, które swoiście wyczerpuje komórki B CD20-pozytywne, a tym samym hamuje reakcje autoimmunologiczne.

Dr Guo i jego grupa naukowców dyskutuje również na temat innych obiecujących terapii ukierunkowanych na hamowanie konkretnych dróg umożliwiającyvh szerzenie się zapalenia np. cytokin, przywracając integralność bariery krew-mózg, uniemożliwiając migrację granulocytów obojętnochłonnych i granulocytów eozynochłonnych, czyli komórek kluczowych, koniecznych do tworzenia stanów zapalnych w mózgu, co może prowadzić do demielinizacji neuronów. Na przykład, dwa środki wykazujące obiecujące wyniki, to ekulizumab- przeciwciało, które hamuje rozszczepienie C5, blokując kaskadę dopełniacza i tocilizumad, który jest receptorem interleukiny-6 blokującym przeciwciało, co wykazało zmniejszenie żywotności komórek plazmatycznych odpowiedzialnych za emisję AQP4 -IgG. Te i kilka czynników charakterystycznych dla aktywności neutrofilów (np. sivelestat) i eozynofilów (np. cetyryzyna) wykazały, że być może będą mogły być alternatywą do immunosupresyjnego leczenia NMO. Dla dr Guo i jego grupy ostatecznym celem jest opracowanie zaleceń terapeutycznych w zapaleniu rdzenia i nerwów wzrokowych, które będą wysoce selektywne dla tej choroby i będą charakteryzowały się niską częstością występowania działań niepożądanych.

Źródlo: medicalnewstoday.com