W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany raport pn. „Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce”.

Raport został opracowany przez Bank Światowy na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowi realizację kamienia milowego A69G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie reformy A.4.6. Wzrost uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozwój opieki długoterminowej.

Sformułowanie głównych kierunków reform w obszarze opieki długoterminowej wsparły szeroko prowadzone dyskusje międzyresortowe oraz konsultacje z interesariuszami opieki długoterminowej w Polsce, w tym świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami oraz opiekunami nieformalnymi.

Przegląd strategiczny wskazuje na działania, których realizacja powinna zapewnić m.in. poprawę dostępności i jakości opieki długoterminowej oraz bardziej efektywną koordynację wsparcia pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że raport ma istotne znaczenie ze względu na rosnącą rolę opieki długoterminowej w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa Polski wpływającym na wzrost rozpowszechnienia chorób związanych z wiekiem i niesprawności. Ma stanowić wsparcie w odpowiadaniu na wyzwania stojące przed systemami ochrony zdrowia i pomocy społecznej, związane z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi i świadczenia o charakterze opiekuńczym.

ZOBACZ: Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce opracowany przez Bank Światowy


Źródło: Ministerstwo Zdrowia