Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie stosowania przepisów gwarantujących zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie świadczeń i usług aptek ogólnodostępnych przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej.

Prezydium NRA podkreśla, że ”zarząd powiatu, którego siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tys. mieszkańców, zobowiązany jest do wyznaczenia na 2024 rok - w drodze uchwały - apteki lub aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, jeżeli rozkłady godzin pracy aptek na terenie tego powiatu nie gwarantują zaspokojenia potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w zakresie zadań aptek ogólnodostępnych, polegających na zaopatrywaniu ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz zapewnieniu świadczenia ludności usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej".

„Uchwały wyznaczające aptekę lub apteki ogólnodostępne do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, dotyczące dyżurów w 2024 r., muszą być podjęte najpóźniej do 31 kwietnia 2024 r., z mocą obowiązującą od 1 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” - wskazuje NRA.

Zdaniem Prezydium NRA, po wejściu w życie zmienionego art. 94 ustawy - Prawo farmaceutyczne, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r.:

  • uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (przed 1 listopada 2023 r.) na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy — Prawo farmaceutyczne, które zachowały moc do dnia wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 94 ust. 3 ustawy — Prawo farmaceutyczne, nie mogą być stosowane w zakresie, w jakim są niezgodne z przepisami ustaw, w szczególności przepisami ustawy — Prawo farmaceutyczne;
  • rozkład godzin pracy apteki ustala podmiot prowadzący tę aptekę;
  • wyłącznie z uchwały zarządu powiatu wyznaczającej aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, podjętej na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy — Prawo farmaceutyczne, może wynikać obowiązek pracy apteki w porze nocnej i w dni wolne od pracy;
  • nałożenie ww. uchwałą zarządu powiatu obowiązku pełnienia przez aptekę dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy powiązane musi być z finansowaniem dyżuru ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a w przypadku dyżurów wykraczających ponad zakres godzinowy wynikający z art. 2 pkt 7(3) lub 7(4) ustawy - Prawo farmaceutyczne - ze środków własnych powiatu".

NRA stwierdza też, że "niepodjęcie przez zarząd powiatu uchwały wyznaczającej aptekę lub apteki ogólnodostępne do pełnienia w 2024 r. dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, w przypadku gdy przekazane przez podmioty prowadzące apteki, rozkłady godzin pracy aptek (do 31 stycznia 2024 r.), nie gwarantują zaspokojenia potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w zakresie ww. zadań aptek ogólnodostępnych, uznane może być za niezgodne z prawem zaniechanie jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu władzy publicznej, co oznaczać może odpowiedzialność tej jednostki za szkodę wyrządzoną tym zaniechaniem".

Więcej tutaj