Koszt leku recepturowego

Ustawa refundacyjna definiuje lek recepturowy jako preparat sporządzony w  aptece na podstawie recepty lekarskiej. Cena takiego leku jest składową taxy laborum, cen poszczególnych składników użytych do jego wykonania oraz opakowania. Wysokość taxy laborum określona jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych i zależy od sposobu wykonania preparatu.


Do leku recepturowego wykonanego w warunkach jałowych czyli kropli i maści do oczu, preparatów  z antybiotykiem, roztworów i maści  stosowanych na rany i oparzenia, leków pozajelitowych, roztworów do irygacji  należy doliczyć 24,66zł a dla leków niewymagających wysokiej czystości mikrobiologicznej 12,33zł. Aby lek recepturowy został zrefundowany przez NFZ farmaceuta musi wykonać go z surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, których lista została przekazana OIA w dniu 10.02.2011r.  Do wykonania leku recepturowego można użyć leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Przykład:
Rp.
furosemidum  0,01
sacharum lactis q.s.
m.f. pul vis

Dla przypomnienia furosemid występuje w preparacie gotowym w dawce 40 mg, czyli przepisana dawka jest mniejsza od tej jaka znajduje się w preparacie gotowym. Spełniony jest także drugi warunek, czyli lek znajduje się na liście leków refundowanych, dlatego lek recepturowy zostanie zrefundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przykład:

Rp.
ursopol  0,03
sacharum lactis q.s.
m. f. Pulvis

Choć dawka ursopolu jest mniejsza od tej jaką zawiera preparat gotowy (150mg) to lek gotowy nie znajduje się na liście leków refundowanych, dlatego pacjent musi zapłacić w aptece 100% jego wartości.

Jak już wyżej wspomniano składową ceny leku recepturowego jest wartość opakowań takich jak pojemniki do unguatora, pojemniki winidurowe do maści, foremki do globulek/czopków, butelki. Dyskusyjną sprawą w której zdania farmaceutów są podzielone jest doliczanie kosztu nakrętek. Wątpliwość ta spowodowana jest § 5. ust 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych mówiącym: „(…)

Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.”  Należy jednak zaznaczyć, że paragraf mówi o korkach, które z definicji różnią się od używanych obecnie nakrętek. Przytoczony paragraf zabrania także wliczać kosztów przygotowanej w aptece wody, nie mówi jednak nic o gotowej wodzie przeznaczonej do receptury, którą można zakupić w hurtowniach farmaceutycznych.

Zysk apteki z wykonania leku recepturowego to nie tylko taxa laborum, ale także marża.  Zgodnie z Ustawą Refundacyjną z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla leków recepturowych ustala się marżę detaliczną w  wysokości 25% liczoną od kosztu jego sporządzenia.

Jeśli lek recepturowy spełnia wszystkie warunki niezbędne do jego refundacji przez NFZ pacjent otrzyma go za odpłatnością ryczałtową. Sposób określania wartości ryczałtu determinuje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w Art. 6 ust 7.: „Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w  obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art.  2 ust.  4 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr  200, poz.  1679, z  2004  r. Nr  240, poz.  2407 oraz   2005  r. Nr  157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.” Obecnie opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 8,4 zł. - stawka jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę (0,50% - określone w ustawie)- i zmienia się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Przykład:
Hydrocortisoni 1,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f.ung

Załóżmy, że ceny hurtowe brutto poszczególnych składników wynoszą:

 

  • hydrokortyzon 10zł/gram
  • maść cholesterolowa 0,8zł/gram

 

Cena pojemnika do unguatora – 8 zł.

Sumujemy zatem ceny hurtowe brutto użytych składnikach i cenę opakowania:
10zł+99x0,5zł+8zł=67,5zl

Doliczamy taxę laborum w wysokości 22,33zł dla leku niejałowego.
67,5+22,33=89,83

Do uzyskanej kwoty doliczamy 25% marży:
89,83*1,25=112,29zł

Uzyskaliśmy wartość leku recepturowego.

 

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski