Resort zdrowia rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o Indywidualny Plan Opieki Medycznej. 11 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia w tej sprawie.

Do konsultacji trafiły projekty zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 i 1990) oraz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153, z późn. zm.).

Zmiany w rozporządzeniach wynikają z wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1965), w tym obowiązku prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

będzie prowadzony i przechowywany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.), tym samym będzie stanowić elektroniczną dokumentację medyczną. Wpisów w przedmiotowej dokumentacji dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej, a dostęp do danych zawartych w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej posiadać będzie również osoba wyznaczona przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Projektowane rozporządzenie określa także zakres informacji jaki zawierać będzie Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Dane te obejmować będą oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych iosoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie.

Dodatkowo w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej znajdą się informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, poradach edukacyjnych lub zaleceniach, zaplanowanych badaniach diagnostycznych, wizytach kontrolnych, wizytach specjalistycznych, konsultacjach specjalistycznych, a także dodatkowe informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji.

ZOBACZ: