Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Prezentuje on strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa. Zawiera także prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. w ujęciu krajowym z podziałem na województwa.

Z Raportu wynika, że największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat. Obejmuje 83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8% liczby zatrudnionych.

Mimo nabycia uprawnień emerytalnych, ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek, czyli aż 27,2% ogółu zatrudnionych. Podobnie sytuacja przedstawia się wśród położnych. Średnia wieku dla pielęgniarek to 53,2 a dla położnych wynosi 51 lat.

W raporcie przygotowano także prognozę sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych do 2030 r. Prognoza ta wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293 osób.

NIPiP podkreśla, że w chwili obecnej pracę w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej wykonuje 69 585 osób, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych. Te pielęgniarki i położne mogą w każdej chwili przejść na emeryturę.

Sytuacja kadrowa przedstawiona w raporcie wymaga podjęcia pilnych działań. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych rekomenduje:

1. Zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

2. Podjęcie pilnych działania, które zachęcą osoby posiadające uprawnienia emerytalne do dalszego wykonywania zawodu.

3. Podjąć działania, które zapobiegną zmniejszeniu liczby pracujących pielęgniarek i położnych.

4. Realizacja zapisów Polityki Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.

Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

ZOBACZ:

Źródło: NIPiP