Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu w III kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. W 17 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (26 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (40 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

 • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:
  - oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  - przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
  - wystawiania recept o zakresie numerycznym przypisanym innemu podmiotowi;
  - wystawiania recept osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionych przypadkach;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej:
  - nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji;
  - brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept;
  - brak daty porady oraz brak adnotacji o liczbie opakowań zleconego leku;
  - brak rozpoznania choroby/problemu medycznego;
  - brak medycznego uzasadnienia preskrypcji leków oraz ilości opakowań przepisanych na receptach;
  - brak numeracji stron;
  - rozbieżności danych w dokumentacji medycznej z danymi na receptach;
 • braku dokumentacji medycznej

Źródło: NFZ