IMS Health o lipcowej liście refundacyjnej

 

Zmiany, jakie będą obowiązywać od 1 lipca 2014 roku wprowadzają zwiększenie dostępności leczenia głównie poprzez rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla leków obecnych już na liście refundacyjnej – informuje IMS Health.

W części aptecznej wprowadzono jedną nową substancję – apixaban. W przypadku programów lekowych utworzono program, który obejmie leczeniem pacjentów cierpiących na jedną z chorób rzadkich – cystynozę.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów (wg kodów EAN). Poprzez dodanie nowej substancji czynnej – apixaban – rozszerzono dostęp do doustnych leków przeciwzakrzepowych. Dobrą wiadomością dla pacjentów jest dodanie nowych wskazań refundacyjnych dla inhibitorów hormonu wzrostu (co ułatwi leczenie chorych z guzami neuroendokrynnymi) oraz vigabatryny, sirolimusu i colistyny (leczenie pacjentów po przeszczepie płuc). W przypadku leku zawierającego haloperidol dodano nową postać leku – podawaną domięśniowo, charakteryzującą się przedłużonym czasem działania.

Zmiany dopłaty pacjenta – podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu – dotyczą w sumie 674 pozycji leków. Zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej dotyczy 4 pozycji, a wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej dotyczy 8 leków. Wśród leków, dla których zwiększy się dopłata pacjenta (z 3,20 zł na 122,80 zł) znajduje się lek zawierający substancję czynną pegfilgrastim, stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej. W 2013 roku NFZ wydatkował na refundację tego leku blisko 129 mln zł, refundując ponad 36 tys. opakowań. Wzrost dopłaty pacjenta może spowodować zamianę terapii u pacjenta na terapię lekami zawierające filgrastim lub lipegfilgrastim.

Spośród 115 nowo dodanych paczek leków, w roku 2013 sprzedawało się 14 pozycji. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie w 2013 roku blisko 13,9 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 80% do kwoty 2,9 mln zł.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 28 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów aptecznych. W 2013 roku produkty te osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 6,2 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. W 2013 roku NFZ wydatkował na te produkty kwotę 3,1 mln zł, co stanowiło 0,04 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 3,1 mln zł.

Programy lekowe i chemioterapia:
Po raz pierwszy refundacją objęto lek zawierający cysteaminę. Będzie on stosowany w ramach nowego programu – leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy neuropatycznej.

W wyniku zmian wprowadzonych do projektu obwieszczenia – poprzez dodanie nowych wskazań refundacyjnych, rozszerzenia linii leczenia, czy zmian w kryteriach włączenia do leczenia – zwiększy się dostępność do terapii chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Zmieni się postępowanie w dostępie do leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową. W ramach istniejącego programu możliwe będzie zastosowanie substancji czynnych dazatynibu i nilotynibu. Stosowanie leków zawierających imatynib będzie możliwe jedynie w ramach katalogu chemioterapii, gdzie od 1 lipca 2014 roku został przeniesiony również lek referencyjny, o czym już wcześniej, w komunikacie z dnia 6 czerwca 2014 roku, informowało Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie, zostało wówczas podtrzymane stanowisko, iż wszystkie leki dopuszczone do  obrotu, zawierające imatynib są jednakowo skuteczne i bezpieczne, a odpowiednikami (lekami generycznymi) mogą być leczeni zarówno pacjenci z aktualnie zdiagnozowaną przewlekłą białaczką szpikową z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+), jak również chorzy leczeni dotychczas w ramach programu lekowego – leczenie przewlekłej białaczki szpikowej.


Źródło: www.medexpress.pl