Minister Adam Bodnar wręczył dzisiaj (17 maja br.) akt powołania dr Marzeny Ksel-Teleśnickiej na stanowisko Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy więziennej służby zdrowia.

Do zadań Pełnomocnika należy przede wszystkim ocena funkcjonowania więziennej służby zdrowia i przygotowanie wstępnych założeń reformy. Dr Marzena Ksel-Teleśnicka będzie realizowała również inne zadania określone w powołującym ją na stanowisko Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 1 maja br.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu sprawiedliwości poinformowano, że realizując swoje obowiązki, dr Marzena Ksel-Teleśnicka będzie współpracowała z Ministrem Zdrowia, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Będzie także współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które w ramach działalności statutowej zajmują się prawami osób pozbawionych wolności.

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy więziennej służby zdrowia jest powołany na czas nieoznaczony. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Sprawiedliwości. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

Dr Marzena Ksel-Teleśnicka jest lekarzem sądowym. Przez wiele lat była członkiem Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CTP).

Zarządzeniem Ministra Zdrowia ze stycznia 2022 r. została powołana do Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Do grudnia 2022 r. zasiadała w Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.


Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji | Ministerstwo Sprawiedliwości