28 września w Warszawie obradował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jednym z tematów była sytuacja tzw. programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. ZG PTN stoi na stanowisku, że wprowadzenie tej niezwykle skutecznej metody leczenia do powszechnego stosowania w Polsce powinno nastąpić jak najszybciej oraz w sposób zapewniający wszystkim chorym w Polsce równy dostęp do leczenia.

Lekarze zwracają uwagę, że program pilotażowy zakłada uruchomienie możliwości leczenia tylko w niektórych ośrodkach (7) w Polsce z niejasnym planem włączania kolejnych w nieokreślonej przyszłości.

„Nie widzimy żadnego powodu takiego działania, bowiem w tej chwili co najmniej 20 ośrodków w Polsce ma wystarczające doświadczenie oraz wyraża gotowość poświadczoną zebranymi podpisami neurologów, neuroradiologów i dyrektorów szpitali do wprowadzenia tej procedury - napisał Prezes ZG PTN prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek.

PTN wskazuje, że leczenie mechaniczną trombektomią dotyczy wyselekcjonowanej na podstawie znanych kryteriów i stosunkowo wąskiej (obecnie około 1% chorych z udarem mózgu) grupy chorych. Daje to w Polsce liczbę około 1000 chorych leczonych w ciągu jednego roku, co pokazuje również, że koszt tej procedury w skali kraju nie będzie wysoki, szczególnie po odjęciu kosztów związanych z powikłaniami nieleczonego udaru. Metoda leczenia za pomocą mechanicznej trombektomii z uwagi na wysoką skuteczność stanowi przełom w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu, ale nie jest procedurą „masową”, a powierzenie koordynacji doświadczonym ośrodkom udarowym z neurologiem, jako osią tego systemu, ograniczy nieprawidłowe kwalifikacje do terapii.

Lekarze jeszcze raz apelują do Ministra Zdrowia o stworzenie polskim pacjentom równych szans dostępu do leczenia i zrezygnowanie z pilotażu oraz wprowadzenie jednoczasowe tej procedury w wyszkolonych i dostatecznie licznych, aby objąć całą Polskę ośrodkach udarowych.


Źródło: Polskie Towarzystwo Neurologiczne