Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Celem zarządzenia jest realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń mózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1985).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 21 listopada 2018 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia trombektomii mechanicznej.

Więcej: nfz.gov.pl