Do konsultacji publicznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Resort zdrowia tłumaczy, że wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności modyfikacji ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Potrzeba ta została zasygnalizowana zarówno przez środowisko lekarzy specjalistów pracujących w POZ, jak również ze strony organizatora tych kursów. Zakres tematyczny kursu realizowany na podstawie obecnych przepisów powielał w dużym stopniu wiedzę i umiejętności, które lekarze zdobyli w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii czy w praktyce wykonując zawód lekarza.

W uzasadnieniu projektu napisano, że dużą trudnością w organizowaniu kursów według obowiązującego programu kursu, jest organizacja części stacjonarnej i przyjazd lekarzy z całego kraju w jedno miejsce celem obycia zajęć. Równie dużą trudnością jest pozyskanie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej posiadającego co najmniej stopień doktora w zakresie nauk medycznych, który byłby kierownikiem kursu, a także odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej posiadających co najmniej 5- letnie doświadczenie pracy w POZ od momentu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, którzy mogliby poprowadzić na kursie zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Projekt rozporządzenia w stosunku do obowiązującego stanu prawnego wprowadza zmiany, które dotyczą przede wszystkim:

1) tematyki kursów:

  1. Organizacja POZ w Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonowanie przychodni POZ,
  2. Opieka koordynowana w POZ,
  3. Rozwiązania cyfrowe, opieka zdalna i telemedycyna w POZ,
  4. Szczepienia dzieci i dorosłych,
  5. Postępowanie w nadwadze i otyłości,
  6. Wybrane problemy stomatologiczne dla lekarzy rodzinnych,
  7. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego w POZ;

2) rezygnacji w programie kursu z wybranych problemów klinicznych i procedur medycznych i dodaniu tematyki dotyczącej postępowania w nadwadze i otyłości oraz wybranych problemów stomatologicznych;

3) dodania ważnego modułu nauczania, obecnie aktualnego, związanego z rozwiązaniami cyfrowymi, opieką zdalną i telemedycyną w POZ;

4) rezygnacji z prowadzenia zajęć trybie stacjonarnym – założono, że zajęcia będą obywały się jedynie w formie e-learningowej;

5) wskazania jako kierownika kursu lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, z jednoczesnym umożliwieniem realizacji poszczególnych części kursu przez lekarzy danej specjalizacji, której tematyka dotyczy;

6) skrócenia czasu trwania kursu do 80 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 10 dni;

7) rezygnacji z kolokwiów z poszczególnych części tematycznych i sprawdzianu umiejętności praktycznych i pozostawieniu końcowego sprawdzianu testowego, przeprowadzanego po zrealizowaniu planu nauczania.

Resort zdrowia tłumaczy, że wprowadzenie powyższych zmian spowoduje:

1) zmniejszenie kosztu kursu; z wyliczeń przeprowadzonych przez organizatora kursu,
opartych o kalkulacje kosztów kursów w realizowanych w 2023 r., wynika, że średni koszt kursu na jednego lekarza wynosił dotychczas ok. 1 500 zł przy założeniu, że w 1 kursie weźmie udział 22 lekarzy. Przeprowadzenie szkolenia online zostało wyliczone na kwotę ok. 500 zł;

2) wprowadzenie formy e-learningowej kursu, co przyczyni się do zwiększenia liczby organizowanych w ciągu roku kursów i tym samym liczby lekarzy, którzy odbędą kurs;

3) umożliwienie znacznie większej liczbie lekarzy posiadającym specjalizację z chorób wewnętrznych, pediatrii i medycyny ogólnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, bez konieczności odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej i pozostania w POZ;

4) uaktualnienie wiedzy lekarzy z zakresu nowoczesnych metod udzielania świadczeń zdrowotnych z użyciem cyfrowych narzędzi.

Przesądzono również, że ramowy program kursu wprowadzony projektem rozporządzenia będzie mieć zastosowanie do kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej prowadzonych od dnia 1 stycznia 2024 r.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej