Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.

Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad świadczeniobiorcami z zespołem stopy cukrzycowej w ramach połączonych świadczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii z pooperacyjną kontrolą procesu gojenia. Leczenie będzie prowadzone przez zespół, w skład którego wchodzą zarówno specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna), jak i zachowawczego (chorób wewnętrznych), co w razie pozytywnego efektu może zagwarantować powszechność przyjętego rozwiązania. Dodatkową korzyścią dla pacjentów, w ramach planu leczenia, będzie zagwarantowanie wizyt kontrolnych, w trakcie których oceniany będzie postęp gojenia.

Do programu pilotażowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, u których rozpoznano cukrzycę opisaną następującymi kodami ICD-10:

  1. E10 Cukrzyca insulinozależna, lub
  2. E11 Cukrzyca insulinoniezależna, lub
  3. E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem, lub
  4. E13 Inne określone postacie cukrzycy, lub
  5. E14 Cukrzyca nieokreślona

– z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek - L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej.

W ramach programu pilotażowego zakwalifikowani pacjenci (świadczeniobiorcy) będą leczeni w trybie:

  1. hospitalizacji, której składowe określono w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia pilotażowego,
  2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni diabetologicznej, które odbywać się będą pomiędzy 2. a 21. tygodniem od zakończenia hospitalizacji i obejmować będą składowe wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pilotażowego.

Ośrodkiem odpowiedzialnym za realizację programu pilotażowego będzie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Za efekty zdrowotne, ustalono współczynniki korygujące naliczane od zrealizowanych świadczeń w trybie hospitalizacji, wynoszące od 5-15%.

Program pilotażowy realizowany będzie (łącznie z etapem organizacji) przez 21 miesięcy i zakończy się sporządzeniem raportu końcowego.

W ramach etapu ewaluacji zostanie dokonana analiza mierników oraz wskaźników efektywności i jakości realizowanych świadczeń w ramach programu pilotażowego.

Zgodnie z OSR, szacowany koszt programu pilotażowego zespołu stopy cukrzycowej wyniesie około 6 mln zł.

ZOBACZ: Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej