W piątek (14 sierpnia) w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że wprowadzenie standardu teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Na standard organizacyjny składają się następujące elementy:

1. Informacja świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej „POZ”, w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o zasadach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

  1. systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
  2. sposobu ustalenia terminu teleporady,
  3. sposobu nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
  4. sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
  5. możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
  6. sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

2. Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawcę POZ o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie, potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta - stosowanie przez świadczeniodawcę POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia świadczeniodawcy POZ dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tychże przepisów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZOBACZ: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [plik PDF]

Chcesz być na bieżąco z cyfryzacją ochrony zdrowia w Polsce? Obserwuj stronę Gabinet drWidget na Facebooku: www.facebook.com/Gabinet.drWidget