Dr hab. Jacek Sznurkowski z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracował nowy sposób operowania raka jajnika, który chroni przed śródoperacyjnym rozsiewem nowotworu oraz pozwala uzyskać optymalną cytoredukcję nawet w najbardziej zaawansowanych stadiach choroby.

Plan operacyjny rozpoczyna centralna ligacja naczyń zaopatrujących raka, po której wykonywana jest blokowa resekcja narządów miednicy zajętych przez proces nowotworowy. Separacja naczyń i cytoredukcja realizowane są zgodnie z zasadami chirurgii opartej na anatomii ontogenetycznej.

Szczegółowy opis metody wraz z oceną możliwości jej zastosowania u chorych został opublikowany w “World Journal of Surgical Oncology” w pracy “En bloc pelvic resection for advanced ovarian cancer preceded by central ligation of vessels supplying the tumor bed: A description of surgical technique and a feasibility study” Sznurkowski JJ. World Journal of Surgical Oncology (2016) 14:133 DOI 10.1186/s12957-016-0894-5.

Dr hab. Jacek Sznurkowski zrealizował swój plan operacyjny u 20 kolejno leczonych pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. U wszystkich udało się uzyskać całkowitą cytoredukcję (R=0, brak choroby resztkowej) przy znamiennie niższej utracie krwi i akceptowalnym odsetku powikłań. W badanej grupie nie odnotowano progresji choroby w okresie obserwacji, którego mediana w momencie publikowania wyników wynosiła 19 miesięcy (zakres 8-30). Te bardzo obiecujące dane wymagają dalszych prospektywnych niezależnych badań.

W celu propagowania autorskiego sposobu leczenia chirurgicznego raka jajnika, dr hab. Jacek Sznurkowski stworzył film instruktażowy, w którym krok po kroku prezentuje szczegóły nowej techniki operacyjnej.

Źródło: GUMed