15 czerwca w Centrali NFZ odbyło się spotkanie p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny z przedstawicielami Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, a także Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

Spotkanie stanowiło kontynuację uzgodnień w sprawie postulatów zgłoszonych przez ww. organizacje świadczeniodawców dotyczących zmian w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w roku 2016.

W trakcie spotkania z PPOZ ustalono wzrost stawek za świadczenia rozliczane na podstawie cen jednostkowych. Nie uzyskano porozumienia w sprawie współczynników dla poszczególnych grup wiekowych. Ustalono natomiast termin kolejnego spotkania.

Jak informuje PPOZ, w trakcie spotkania:

1. Poczyniono dalsze ustalenia dotyczące wzrostu nakładów finansowych w grupach: 40-65 lat, 65-75 lat, powyżej 75r.ż.

W związku z terminowością po tych negocjacjach Prezes NFZ zawiesi projekt zarządzenia dla poz od lipca 2016 do 31.12.2016. Jest to projekt, który będzie podlegał dalszym negocjacjom na kolejnym spotkaniu.

Ustalono również wzrost finansowania dotyczący świadczeń jednostkowych (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej,….) zgodnie z inflacją.

2. Omówiono również podjęcie dalszych prac w zakresie CHUK, POCHP ze spirometrią i innych zmian w poz. Tematy te będą omawiane i negocjowane w okresie lipiec - wrzesień 2016.

3. Omówiono sytuacje finansową roku 2016 i ewentualnych zmian w roku 2017.

4. W związku z trwającymi negocjacjami i nadal rozbieżnościami przeliczników proponowanych przez PPOZ a Centrale NFZ ustalono kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca.

Z kolei na spotkaniu z FZPOZ PZ przedstawiona przez p.o. Prezesa Funduszu propozycja wzrostu wartości współczynników korygujących od 1 września 2016 r. nie została przyjęta. W chwili obecnej nie ustalono terminu kolejnego spotkania.


Źródło: NFZ/PPOZ