W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje sprawa dotycząca ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu dla osoby będącej stroną w postępowaniu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

Poprzedni ministrowie zdrowia podzielili stanowisko Rzecznika i zapewniali o podjęciu działań zmierzających do doprecyzowania przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jedna k problem ten nie został rozwiązany.

Obowiązujące przepisy dają sądowi możliwość ustanowienia adwokata z urzędu, ale - zdaniem Rzecznika - przyznanie pełnomocnika powinno być obligatoryjne i to bez względu na subiektywną ocenę sądu.

Zagwarantowane w Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności prawo do rzetelnego procesu nakazuje prowadzenie postępowania w sposób umożliwiający każdemu uczestnikowi skuteczne korzystanie z przysługujących mu praw. Elementem prawa do rzetelnego procesu jest także możliwość zapewnienia każdej osobie, niebędącej w stanie korzystać z przedmiotowych uprawnień, profesjonalnej pomocy prawnej.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie propozycji nowelizacji art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przedstawienie stanowiska w sprawie.


Źródło: Biuro RPO