Do konsultacji skierowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez zwiększenie środków finansowych na wykonywanie tych badań.

W uzasadnieniu projektu napisano, że wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń zgodnie z rzeczywistym wykonaniem powinno zmotywować świadczeniodawców do wykonywania większej liczby badań. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na bardzo długie kolejki chorych, oczekujących na tę diagnostykę.

Podjęte działania mają w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących na przeprowadzenia wskazanej diagnostyki wysokospecjalistycznej.

Projekt przewiduje, że "w przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, w zakresie: badania tomografii komputerowej lub w zakresie: badania rezonansu magnetycznego, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy".

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 29 marca 2019r. do godziny 12:00

Więcej: nfz.gov.pl