Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla idei powstania ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednakże stoi na stanowisku, że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości.

PNRL zaznacza, iż z informacji przekazanych przez samorząd aptekarski wynika, że jest to regulacja długo oczekiwana, która w sposób kompleksowy będzie normowała kwestie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu prawnego. Zdaniem władz samorządu lekarzy zapisy ustawy powinny w konsekwencji prowadzić do ograniczenia w Polsce narastającego spożycia leków, również nierecepturowych oraz suplementów diety, z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów.

Odnośnie regulacji dotyczących przyznania farmaceutom możliwości wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego Prezydium NRL stwierdza, że o ile znajduje uzasadnienie idea proponowanych rozwiązań umożliwiających kontynuację przez farmaceutę ordynacji lekarskiej w sytuacjach wyraźnie dopuszczonych przez lekarza, o tyle zawarte w projekcie ustawy rozwiązania w przedmiotowym zakresie nie dają odpowiedzi na pytania szczegółowe, jak proces ten ma w praktyce wyglądać.

Prezydium NRL zaznacza, że rolą farmaceuty powinno być fachowe wspieranie działalności zawodowej lekarzy, a nie jej zastępowanie w bliżej nieokreślony sposób.

Wątpliwości lekarzy budzi wprowadzona w art. 3 ust. 1 pkt 10 usługa farmacji klinicznej. Dookreślenia wymaga m. in. na czym polega udział farmaceuty w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca się uwagę, że pojęcie „plan lekowy pacjenta” nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu.

W zakresie sposobu unormowania kwestii opieki farmaceutycznej, jako świadczenia zdrowotnego, Prezydium zwraca uwagę, że regulacje w tym zakresie powinny być zdecydowanie bardziej precyzyjne. Proponowane w projekcie ogólnikowe regulacje nasuwają wątpliwości, m. in. co do zasad współpracy farmaceuty z pacjentem oraz lekarzem. Zasady te nie mogą skutkować ingerencją farmaceuty w terapię prowadzoną przez lekarza, ponoszącego odpowiedzialność za jej wyniki. Doprecyzowania wymagałoby również przewidziane w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy uprawnienie farmaceuty do zlecania badań diagnostycznych, w szczególności poprzez określenie ich zakresu oraz wskazania strony ponoszącej koszt tych badań.

Mając na uwadze, iż celem przedmiotowego projektu jest m. in. realizacja postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”, w którym pojawiły się skrytykowane przez środowisko lekarskie zapisy dotyczące umożliwienia farmaceutom wykonywania szczepień w aptekach, w ocenie Prezydium regulacje dotyczące współpracy farmaceuty z pacjentem w warunkach lokalu apteki powinny nawiązywać do realiów posiadanych kadr i miejsca.

Ponadto wątpliwości Prezydium budzi brak określenia sposobu udostępniania farmaceutom wykonującym zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej pacjenta. Dane zwarte w dokumentacji medycznej mają charakter danych wrażliwych, a do ich dostępu wymagana jest zgoda pacjenta. Ponadto z projektu ustawy oraz uzasadnienia nie wynika również jak miałby wyglądać przebieg porady farmaceutycznej i sposób jej udokumentowania. Kwestie te wymagają wyjaśnienia z uwagi zarówno na bezpieczeństwo pacjentów i odpowiedzialność za proces leczenia.

Jak wskazano na początku, Prezydium NRL popiera ideę powstania ustawy o zawodzie farmaceuty, jednakże ze względu na stopień nieścisłości zapisów znajdujących się w projekcie, traktuje dokument jako rozpoczęcie dyskusji nad rolą farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, deklarując współpracę przy tworzeniu zapisów ustawowych, szczególnie tych, które związane są z wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.


Źródło: NIL
NIL