Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przeznaczenie przez NFZ środków finansowych na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie przez jedną kategorię świadczeniodawców - posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL podkreśla, że "w obliczu postępującej informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce i nakładania na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych kolejnych obowiązków i wymogów w tym zakresie samorząd lekarski wielokrotnie opowiadał się za tym, aby podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogły korzystać z różnych form wsparcia finansowego dla realizacji tego trudnego i kosztownego przedsięwzięcia".

W projekcie zarządzenia Prezesa NFZ przewiduje się, że świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji świadczeń po przedłożeniu dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania, lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy będzie stanowiła do 80% poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6.504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Samorząd lekarski uważa, że prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu rozwiązań informatycznych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno być przyznane wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wdrażającym rozwiązania informatyczne w tym obszarze, a nie tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

„Świadczeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ubiegłych latach otrzymali możliwość dofinansowania procesu informatyzacji w stopniu, który nie był dostępny dla innych lekarzy i lekarzy dentystów” - napisano w Stanowisku przyjętym 18 lutego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej prawo do dofinansowania kosztów wprowadzania rozwiązań informatycznych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno przysługiwać wszystkim na równych prawach, ponieważ zarówno obecne jak i planowane (np. w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej) oczekiwania co do stosowania rozwiązań informatycznych przy prowadzeniu dokumentacji medycznej są jednakowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy dysponowaniu środkami publicznymi na ten cel nie można zatem pomijać potrzeb podmiotów realizujących inne rodzaje świadczeń zdrowotnych niż POZ.

Zastrzeżenia PNRL budzi także niezwykle lakoniczne uzasadnienie do projektu zarządzenia Prezesa NFZ, w którym nie wyjaśniono rzeczywistej podstawy prawnej takiego rozdziału pieniędzy na dofinansowanie, w szczególności nie określono, dlaczego tylko jedna grupa świadczeniodawców miałaby korzystać z możliwości dofinansowania, zwłaszcza, że - wobec nieokreślenia w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ górnej granicy wydatków z tytułu projektowanego zarządzenia - przyjąć należy, że mogą one sięgnąć całej zapisanej w poz.B.6 planu finansowego NFZ na rok 2020 kwoty 100 mln zł. Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że zadaniem Funduszu jest finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, co odnosi się do wszelkich świadczeń, o których mowa w ustawie, a nie tylko wybranej grupy świadczeń.

>>>ZOBACZ TEŻ: WHO za podatkiem od słodkich napojów w Polsce

Prezydium NRL wskazuje, że wątpliwości budzi także to, na jakie konkretnie cele będzie mogło być wykorzystane dofinansowanie. W projekcie zarządzenia wskazano, że dofinansowanie dotyczy nabycia i sfinansowania w 2020 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania, lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rodzi się wobec tego pytanie, czy w określeniu „usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej” mieszczą się także usługi chmurowe, wynagrodzenie dla informatyków za obsługę w ramach umowy zlecenia systemu informatycznego dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz czy dofinansowaniem może być objęty koszt rocznej opłaty licencyjnej. Byłoby to ważne, ponieważ koszt pozyskania programu informatycznego to koszt instalacji, ale i odnawianej corocznie licencji.


Źródło: NIL