Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian zmierzających do nadania lekarzom w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii uprawnienia do stwierdzania ciąży oraz wystawiania recept na bezpłatne leki dla kobiet w ciąży na warunkach określonych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W Stanowisku przyjętym 9 sierpnia PNRL wskazuje również, że zasadnym jest wprowadzenie zapisów, które umożliwią stwierdzanie ciąży oraz wystawianie recept na bezpłatne leki dla kobiet w okresie ciąży wszystkim lekarzom posiadającym specjalizacje w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub perinatologii, a także lekarzom w trakcie specjalizacji w tych dziedzinach.

Zdaniem PNRL, przewidziane w projekcie ustawy ograniczenie kręgu lekarzy uprawnionych do wystawienia recept na bezpłatne leki tylko do lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje uzasadnienia.


Źródło: NIL