Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w której – jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w instalacji ciepłej wody stwierdzono obecność bakterii Legionella sp. Jest to pierwsza tego typu decyzja Rzecznika.

Biuro RPP przypomina, że pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

= Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta. – W naszych działaniach kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia pacjentów – dodał Bartłomiej Chmielowiec.

Mając na uwadze charakter wskazanych uchybień i ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielanie świadczenia zdrowotne i wykonywania decyzji organów tej służby.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji Rzecznik Praw Pacjenta nakłada na podmiot leczniczy karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.


Źródło: Biuro RPP