Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zabrał głos w sprawie podpisanego 9 lipca z MZ, NFZ i NIPiP porozumienia. Wywołało ono poruszenie wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego i części innych grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia. Związek wnosi o odstąpienie od sabotowania działań OZZPiP oraz skupienie się na działaniach własnych – na rzecz pozostałych grup pracowników, nie zaś przeciwko pielęgniarkom i położnym.

„W obliczu powszechnego poruszenia panującego wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktywnych na tym polu: Pracodawców RP, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ) oraz innych organizacji (Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych) po zawarciu przez nasz Związek Porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca b.r. pragniemy przypomnieć, iż nasza organizacja – podobnie jak każdy związek zawodowy – jest niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną, w swojej działalności skupiającą się na reprezentowaniu i obronie praw zrzeszonych w niej osób, ich interesów zawodowych i socjalnych, materialnych oraz moralnych. Taką organizacją jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego nadrzędny cel stanowi działanie na rzecz własnych członków – również w zakresie obrony godności zawodowej” - czytamy w wydanym komunikacie.

Związek podkreśla, że nigdy nie kwestionował rozwiązań wypracowanych na rzecz innych grup pracowników w wyniku porozumień zawartych przez reprezentujące ich związki zawodowe, a wszelkie sukcesy pozostałych organizacji traktował zawsze jako przykład skuteczności i impuls do podjęcia działań w interesie własnych członków – nigdy przeciwko innym pracownikom.

W związku z powyższym OZZPiP apeluje o zaprzestanie prowadzenia kampanii nienawiści wobec środowiska pielęgniarek i położnych, „których praca jest nieoceniona, zaś płace od lat trudno nazwać godziwymi”.

„Pragniemy jeszcze raz stanowczo podkreślić, iż każdy związek zawodowy ma prawo – a wręcz obowiązek! – bronić interesów zrzeszonych w nim członków, o co zawsze zabiegamy w różnych strukturach, w ramach których prowadzimy działania. Nic, co służy członkom organizacji, nie powinno być negatywnie oceniane przez poszczególne Strony Rady Dialogu Społecznego, która w założeniu ma przecież sprzyjać szeroko rozumianym interesom obywateli” - apeluje OZZPiP.

Pełna treść Stanowiska Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych znajduje się tutaj.

Źródło: OZZPiP