Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W niniejszym zarządzeniu wprowadza się do rozliczania koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III). W ramach tej opieki, szczególną pomoc medyczną finansowaną przez NFZ, powinny uzyskać kobiety w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych płodu, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego. Akcent położony został dodatkowo na pomoc psychologiczną dla tej grupy pacjentek.

Istotnym elementem przedstawionego do konsultacji zarządzenia jest także wprowadzenie odrębnego świadczenia - dziecięcej opieki koordynowanej (DOK). Jest to świadczenie, które pozwoli sfinansować zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną - zgodnie z indywidualnymi wskazaniami - oraz programy rehabilitacyjne dla tych dzieci. Jest ono skierowane do dzieci do ukończenia 3 r. ż, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to dedykowane jest także noworodkom urodzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym jako noworodki VLBW ( z ang. very low birth weight).


Więcej: nfz.gov.pl