Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia dla kadr medycznych (lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii i/lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i/lub położnych) w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności na zasadach i w zakresie określonym w programie polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce oraz w dokumentach wykonawczych w stosunku do tego programu.

Projekty konkursowe obejmują kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi oraz kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje, w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych (z szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z POZ).

Szczegółowe informacje odnośnie wymogów, które musi spełnić projektodawca lub partner oraz sposób weryfikacji ich spełnienia znajdują się na strona resortu zdrowia.


Więcej: mz.gov.pl