Do konsultacji publicznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Minister Zdrowia, analizując aktualną sytuację epidemiologiczną, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiające się w obszarze świadczenia powszechnie dostępnych dla ludności usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. Niebezpieczeństwo to związane jest głównie z zabiegami przebiegającymi lub mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, którym towarzyszy lub może towarzyszyć naruszenie bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka np. surowicą czy śliną.

Do zagrożeń zalicza się w szczególności:

  • wirusowe zapalenie wątroby typu B
  • wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C),
  • zakażenie wirusem HIV

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje przepisy ogólne w odniesieniu do sektora usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, określone w szczególności w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którymi osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

W projektowanym rozporządzeniu ustalono m.in. minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe pielęgnacji i zdobienia ciała; warunki świadczenia usług oraz sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Zobacz projekt