Marek Balicki został pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia zapisano, że do zadań Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień,
  • koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia,
  • przedstawianie Ministrowi Zdrowia informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań oraz propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.

Pełnomocnik ma wykonywać swoje zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Marek Balicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii (I stopnia) i psychiatrii (II stopnia). Pracował w szpitalu Drewnica w Ząbkach. W latach 1990–1992 był dyrektorem tego szpitala, od 1999 do 2001 zarządzał Szpitalem Bielańskim. Podjął później zatrudnienie w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego będącym jednostką organizacyjną Szpitala Wolskiego w Warszawie. Był również dyrektorem tej placówki.

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Marek Balicki pełnił funkcję ministra zdrowia (od 15 lipca 2004 do 31 października 2005) w rządzie Marka Belki i Leszka Millera.