Cele operacyjne w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 nie zawierają dotychczas realizowanego punktu, czyli poprawy zdrowia prokreacyjnego. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) stanowczo sprzeciwiają się tej decyzji.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021-2025 obejmuje 5 celów operacyjnych: profilaktykę nadwagi i otyłości; profilaktykę uzależnień; promocję zdrowia psychicznego; zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne oraz zdrowe i aktywne starzenie się.

Projekt nie uwzględnia pkt. 6: „Poprawy zdrowia prokreacyjnego”, który to cel realizowany był w ramach NPZ w latach 2016-2020. W uzasadnieniu do projektu nie wyjaśniono przyczyn tej decyzji.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) wydały wspólne stanowisko, w którym przeciwstawiają się wykreśleniu celu „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” z listy celów operacyjnych nowego Narodowego Programu Zdrowotnego.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Zdrowie prokreacyjne jest niezwykle ważne i rzutuje na zdrowie i funkcjonowanie całego społeczeństwa, dlatego Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników stoją na stanowisku, iż cel 6. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” powinien zostać przywrócony do treści NPZ, a zadania służące do realizacji tego celu na nowo określone i wdrożone w latach 2021-2025” – podkreślają eksperci w przyjętym stanowisku.

W ocenie PTMRiE oraz PTGiP dbałość o zdrowie prokreacyjne i rozwój strategii prorodzinnej państwa w obliczu zbliżającego się kryzysu demograficznego winny być jednymi z priorytetowych działań NPZ.

Z pełną treścią stanowiska PTMRiE i PTGiP można zapoznać się tutaj.


Źródło: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii