W 2018 roku obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, NIK podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Kontrolerzy ocenią m.in. nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwoi funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego oraz program bezpłatnych leków dla seniorów.

Tematy kontroli ujęte w Planie pracy NIK na 2018 rok odpowiadają najistotniejszym problemom naszego kraju, zidentyfikowanym w trakcie analiz i prac planistycznych. NIK oceni m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne RP oraz program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+. Izba przyjrzy się także zmianom w systemie oświaty, bezpieczeństwu pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach, funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego, bezpieczeństwu wyrobów ze znakiem CE i bezpieczeństwu przeciwpożarowemu lasów państwowych.

DEPARTAMENT ZDROWIA - kontrole rozpoczynane w 2018 r.

  • Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.
  • Dostępność i bezpieczeństwo refundowanych wyrobów medycznych
  • Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów
  • Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach
  • Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

DELEGATURA W BYDGOSZCZY - kontrole rozpoczynane w 2018 r.

  • Zapewnienie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych
  • Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009–2016” w województwie kujawsko-pomorskim

DELEGATURA W POZNANIU - kontrole rozpoczynane w 2018 r.

  • Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+

DELEGATURA W SZCZECINIE - kontrole rozpoczynane w 2018 r.

  • Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym

DELEGATURA W WARSZAWIE - kontrole rozpoczynane w 2018 r.

  • Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

Ponadto Izba jak co roku przeprowadzi kontrole doraźne, reagując na bieżące problemy, będzie także kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

Źródło: NIK