W środę (15 wrześcnia), w formie wideokonferencji, odbyło się drugie posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Podczas spotkania uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu wojewódzkiego planu transformacji, który określa problemy zdrowotne i i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie regionalnym. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wzięła w nim również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW, członek rady Ewa Feszler.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, każdy wojewoda jest zobowiązany do ustalenia Wojewódzkiego Planu Transformacji i do przekazania go ministrowi zdrowia. W jego opracowaniu biorą udział powołani przez wojewodę członkowie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Wojewódzki Plan Transformacji obejmuje:

  1. potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie województwa;
  2. działania wymagające koordynowania na poziomie województwa;
  3. planowany rok lub lata, w których działania będą realizowane;
  4. podmioty odpowiedzialne za realizację działań;
  5. szacunkowe koszty działań;
  6. oczekiwane rezultaty wynikające z realizacji działań;
  7. wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji, który przyjęła w środę (15.09) Podlaska Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zostanie przekazany ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

Jednocześnie projekt do dalszego opiniowania otrzymają: marszałkek województwa podlaskiego, konwent powiatów województwa podlaskiego, konsultanci wojewódzcy, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku