Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o odwołaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zakwestionowanej przez Wojewodę uchwały dotyczącej kryteriów przyjęć do miejskich przedszkoli. W styczniu do punktowanych kryteriów Rada dopisała oświadczenie rodziców o przejściu dziecka przez obowiązkowe szczepienia. W przypadku drugiej uchwały dotyczącej przyjęć do miejskiego żłobka radni chcą zmodyfikować zakwestionowane przez Wojewodę zapisy - poinformował Urząd Miasta Częstochowy.

Radni przyjęli w styczniu 2019 r. dwie uchwały, z których jedna dotyczyła przedszkoli, druga – żłobków. Zdecydowali, że przy rekrutacji maluchów do przedszkoli będą przyznawane dodatkowe punkty (20 pkt.), jeśli rodzice bądź opiekunowie przedstawią oświadczenie o przebytych przez dziecko obowiązkowych szczepieniach. Z kolei w przypadku żłobków oświadczenie o szczepieniach miało być jednym z warunków przyjęcia dziecka do żłobka miejskiego.

Organ nadzoru, czyli wojewoda śląski, zakwestionował obie uchwały. Jego zdaniem, uchwała dotycząca przedszkoli jest niezgodna z prawem oświatowym, przepisy wymagają bowiem, aby podczas rekrutacji priorytet miały „potrzeby dziecka i jego rodziny”. Zdaniem wojewody trudno uznać, że oświadczenie o szczepieniach uwzględnia takie potrzeby. Kwestia ta – w jego opinii – nie może być też rozpatrywana w kategorii lokalnych potrzeb społecznych. Wojewoda zwrócił też uwagę na to, że wymóg szczepienia dotyczy drugiego etapu rekrutacji, co miałoby powodować niepotrzebne różnicowanie dzieci. Organ nadzoru nie znalazł także przepisu, na podstawie którego można pytać rodziców/opiekunów o fakt zaszczepienia dzieci. Wojewoda miał także wątpliwości, czy oświadczenia o szczepieniach nie stanowiłyby danych wrażliwych.

Zdaniem radnych, zarzut o rzekomym łamaniu ustawy o ochronie danych osobowych jest bezzasadny– nie wymaga się bowiem zaświadczenia o stanie zdrowia ani danych pochodzących z dokumentacji medycznej. Poza tym dane, które dostarczaliby rodzice przy rekrutacji, nie byłyby przetwarzane. Oświadczenie rodzica/opiekuna nie stanowi danych wrażliwych. Radni zwracają uwagę na fakt, że dziś przy naborze do przedszkoli wymagane są oświadczenia, które mogą być uznane za dane wrażliwe i ten fakt nie budzi niczyich zastrzeżeń (chodzi np. o zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców, udokumentowane poświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, potwierdzone zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka czy zaświadczenie o stanie cywilnym rodzica/opiekuna).

Urząd Miasta Częstochowy poinformował, że podczas sesji 14 marca radni zdecydowali, że nad kwestiami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli powinien pochylić się sąd administracyjny. Z kolei w sprawie przyjęć do żłobków Rada Miasta będzie konsultować się z nadzorem prawnym Wojewody. Samorząd zamierza natomiast zmienić nieco zapis dotyczący przyjęć, aby rodzicom składającym oświadczenie o szczepieniach dziecka dać pierwszeństwo przy rekrutacji, a nie aby było to bezwzględnym warunkiem przyjęcia do żłobka. Taki zapis wprowadził Sosnowiec i Wojewoda go nie zakwestionował.


Źródło: Urząd Miasta Częstochowy