Teleporada w POZ będzie mogła być udzielona w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta, pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym - zapisano w projekcie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. standardu organizacyjnego teleporady.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie MZ w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie doprecyzowuje termin realizacji teleporady, wskazując że świadczenie to może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej - pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Zdaniem resortu zdrowia, powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zapisu ma umożliwić osobie udzielającej teleporady uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia.

„Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjne świadczeniodawców. Ich celem jest usprawnienie kontaktu na linii pacjent - świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej” - napisano w uzasadnieniu projektu.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 stycznia 2021 r. Data ta jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zobacz projekt rozporządzenia