26 marca br. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec odwiedził Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Podczas wizyty mógł się przekonać jak funkcjonuje opieka szpitalna w placówce zarówno na oddziale ogólnopsychiatrycznym jak i oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do aktualnej sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.

Długie terminy oczekiwania na pomoc specjalistów, deficytowe oddziały, warunki bytowe w szpitalach wymagające poprawy, niewystarczające nakłady finansowe to zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta główne wyzwania polskiej psychiatrii. Wpływ na aktualną sytuację w tej dziedzinie ma również niedoszacowanie świadczeń, w tym zróżnicowanie finansowania psychiatrii pomiędzy poszczególnymi województwami. Zdaniem Bartłomieja Chmielowca aktualna sytuacja w opiece psychiatrycznej nie pozwala na utrzymanie na odpowiednim poziomie świadczeń gwarantowanych.

Rzecznik zwrócił także uwagę na bardzo trudną sytuację w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Główny problem stanowi niedostateczny poziom finansowania świadczeń, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów, braki kadrowe oraz luka pokoleniowa wśród personelu medycznego. Dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych jest ograniczony również ze względu na pogłębiający się deficyt lekarzy psychiatrów, którzy często decydują się na pracę w sektorze prywatnym. Problem stanowi również niedostateczne rozwinięcie form leczenia środowiskowego dla młodzieży, które stanowią realną alternatywę dla hospitalizacji.

- Wzrost nakładów finansowych, tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz zmiany organizacyjne to działania niezbędne dla poprawy opieki psychiatrycznej w Polsce – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. - Niezbędne jest również podjęcie działań o charakterze systemowym, szczególnie w kontekście rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce – dodał.

Osiągnięciu tych celów służyć ma powołanie Zespołu ds. psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia, sejmowej Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego oraz debata poświęcona psychiatrii w trakcie ostatniego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Rzecznik Praw Pacjenta wyraża nadzieję, że działania podjęte wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyczynią się do poprawy przestrzegania prawa do godności osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie im optymalnych warunków leczenia i codziennego funkcjonowania.


Źródło: RPP